www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/licenses.sq.po philosophy/po/15...


From: GNUN
Subject: www licenses/po/licenses.sq.po philosophy/po/15...
Date: Wed, 20 Feb 2013 13:46:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/02/20 13:46:52

Modified files:
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    philosophy/po : 15-years-of-free-software.sq.po 
             amazon-nat.sq.po amazon-rms-tim.sq.po 
             basic-freedoms.sq.po fire.sq.po 
             philosophy.sq.po 
    po       : provide.sq.po 
    server/po   : 08whatsnew.sq.po mirror.sq.po sitemap.sq.po 
             takeaction.sq.po 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 
    software/po  : devel.sq.po software.sq.po 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fire.sq.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.sq.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/08whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.90&r2=1.91
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.98&r2=1.99
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- licenses/po/licenses.sq.po 20 Feb 2013 12:56:26 -0000   1.18
+++ licenses/po/licenses.sq.po 20 Feb 2013 13:46:49 -0000   1.19
@@ -832,7 +832,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."

Index: philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    20 Feb 2013 12:56:22 
-0000   1.25
+++ philosophy/po/15-years-of-free-software.sq.po    20 Feb 2013 13:46:50 
-0000   1.26
@@ -200,7 +200,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"

Index: philosophy/po/amazon-nat.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/amazon-nat.sq.po   20 Feb 2013 12:56:22 -0000   1.14
+++ philosophy/po/amazon-nat.sq.po   20 Feb 2013 13:46:50 -0000   1.15
@@ -126,7 +126,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 20 Feb 2013 12:56:22 -0000   1.14
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 20 Feb 2013 13:46:50 -0000   1.15
@@ -176,7 +176,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/basic-freedoms.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/basic-freedoms.sq.po 20 Feb 2013 12:56:22 -0000   1.8
+++ philosophy/po/basic-freedoms.sq.po 20 Feb 2013 13:46:50 -0000   1.9
@@ -146,12 +146,9 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë më të mirën që mundemi për të ofruar 
përkthime me "
-"cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të " 
"dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona "
-"web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
për "
-"Përkthimet</a>."
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/fire.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fire.sq.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/fire.sq.po  20 Feb 2013 12:56:22 -0000   1.10
+++ philosophy/po/fire.sq.po  20 Feb 2013 13:46:50 -0000   1.11
@@ -102,7 +102,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/philosophy.sq.po   20 Feb 2013 12:56:22 -0000   1.16
+++ philosophy/po/philosophy.sq.po   20 Feb 2013 13:46:50 -0000   1.17
@@ -201,7 +201,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."

Index: po/provide.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.sq.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- po/provide.sq.po  20 Feb 2013 12:56:26 -0000   1.19
+++ po/provide.sq.po  20 Feb 2013 13:46:51 -0000   1.20
@@ -14,9 +14,9 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-03 16:55-0500\n"
 
 # type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
 msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Çfarë ofrojmë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
@@ -135,12 +135,9 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë më të mirën që mundemi për të ofruar 
përkthime me "
-"cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të " 
"dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona "
-"web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
për "
-"Përkthimet</a>."
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/08whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/08whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- server/po/08whatsnew.sq.po 20 Feb 2013 12:56:24 -0000   1.22
+++ server/po/08whatsnew.sq.po 20 Feb 2013 13:46:51 -0000   1.23
@@ -370,7 +370,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- server/po/mirror.sq.po   20 Feb 2013 12:56:24 -0000   1.46
+++ server/po/mirror.sq.po   20 Feb 2013 13:46:51 -0000   1.47
@@ -477,7 +477,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.90
retrieving revision 1.91
diff -u -b -r1.90 -r1.91
--- server/po/sitemap.sq.po   20 Feb 2013 12:56:24 -0000   1.90
+++ server/po/sitemap.sq.po   20 Feb 2013 13:46:51 -0000   1.91
@@ -17,7 +17,10 @@
 msgstr "Hartë e site-it www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid "span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; 
font-weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: 
0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
+msgid ""
+"span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; font-"
+"weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: "
+"0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h2>
@@ -25,8 +28,44 @@
 msgstr "Hartë e site-it për www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "[top-level directories: <a 
href=\"#directory-accessibility\">accessibility</a> <a 
href=\"#directory-award\">award</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">bulletins</a> <a 
href=\"#directory-contact\">contact</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">distros</a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a 
href=\"#directory-education\">education</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a 
href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a 
href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> <a 
href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses\">licenses</a> 
<a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-manual\">manual</a> 
<a href=\"#directory-music\">music</a> <a href=\"#directory-people\">people</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">philosophy</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">press</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a 
href=\"#directory-server\">server</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
-msgstr "[drejtoritë sipërore: <a 
href=\"#directory-accessibility\">hyrshmëri</a> <a 
href=\"#directory-award\">çmime</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">buletinë</a> <a 
href=\"#directory-contact\">kontakte</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">shpërndarje</a> <a 
href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a 
href=\"#directory-education\">arsim</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">enciklopedi</a> <a 
href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a 
href=\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a 
href=\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a 
href=\"#directory-help\">ndihmë</a> <a 
href=\"#directory-licenses\">licenca</a> <a 
href=\"#directory-links\">lidhje</a> <a 
href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a 
href=\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">njerëz</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">shqiptim</a> <a 
href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">dëshmi</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
+msgid ""
+"[top-level directories: <a href=\"#directory-accessibility\">accessibility</"
+"a> <a href=\"#directory-award\">award</a> <a href=\"#directory-bulletins"
+"\">bulletins</a> <a href=\"#directory-contact\">contact</a> <a href="
+"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros\">distros</"
+"a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a href=\"#directory-education"
+"\">education</a> <a href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a "
+"href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a "
+"href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> "
+"<a href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses"
+"\">licenses</a> <a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-"
+"manual\">manual</a> <a href=\"#directory-music\">music</a> <a href="
+"\"#directory-people\">people</a> <a href=\"#directory-philosophy"
+"\">philosophy</a> <a href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-"
+"press\">press</a> <a href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a "
+"href=\"#directory-server\">server</a> <a href=\"#directory-software"
+"\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a href="
+"\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href=\"#directory-usenet\">usenet</"
+"a>]"
+msgstr ""
+"[drejtoritë sipërore: <a href=\"#directory-accessibility\">hyrshmëri</a> 
<a "
+"href=\"#directory-award\">çmime</a> <a href=\"#directory-bulletins"
+"\">buletinë</a> <a href=\"#directory-contact\">kontakte</a> <a href="
+"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros"
+"\">shpërndarje</a> <a href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a href="
+"\"#directory-education\">arsim</a> <a href=\"#directory-encyclopedia"
+"\">enciklopedi</a> <a href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a href="
+"\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href="
+"\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a href=\"#directory-help\">ndihmë</a> "
+"<a href=\"#directory-licenses\">licenca</a> <a href=\"#directory-links"
+"\">lidhje</a> <a href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a href="
+"\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">njerëz</a> <a 
"
+"href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a href=\"#directory-prep"
+"\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a href=\"#directory-"
+"pronunciation\">shqiptim</a> <a href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a "
+"href=\"#directory-software\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials"
+"\">dëshmi</a> <a href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href="
+"\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html</a>"
@@ -53,8 +92,12 @@
 msgstr "Faleminderit, Poloni!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/accessibility/accessibility.html\">accessibility</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/accessibility/accessibility.html\">accessibility</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/accessibility/accessibility.html"
+"\">accessibility</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/accessibility/accessibility.html"
+"\">accessibility</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "<span class=\"topmost-title\">"
@@ -159,8 +202,10 @@
 msgstr "<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
@@ -360,16 +405,20 @@
 msgstr "Buletini i FSF-së - Numri 2 - Qershor 2003 - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Status Reports: January 2011"
 msgstr "Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Janar 2011"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Status Reports: October 2011"
@@ -400,8 +449,10 @@
 msgstr "Komiteti Këshillimor i GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "What is Copyleft?"
@@ -432,16 +483,24 @@
 msgstr "Shpërndarje GNU/Linux të Lira"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
+"distribution-guidelines.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
+"distribution-guidelines.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Guidelines for Free System Distributions"
 msgstr "Udhëzime për Shpërndarje Sistemesh të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-enough.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-enough.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-"
+"enough.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-"
+"enough.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Optionally Free Is Not Enough"
@@ -472,40 +531,57 @@
 msgstr "Libra të Lirë nga Botues të Tjerë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/education/education.html\">education</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/education/education.html\">education</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/education/education.html\">education</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/education/education.html\">education</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Free Software and Education"
 msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
+"ecen.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
+"ecen.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
-msgstr "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - Projekt 
GNU"
+msgstr ""
+"Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - Projekt GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Case Studies in Argentina"
 msgstr "Shembuj nga Argjentina"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
+"ambedkar.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
+"ambedkar.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
 msgstr "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
+"irimpanam.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
+"irimpanam.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
@@ -567,27 +643,38 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr "Pse do të Duhej Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software 
të Lirë"
+msgstr ""
+"Pse do të Duhej Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCompris"
 msgstr "GCompris"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GIMP"
 msgstr "GIMP"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Tux Paint"
@@ -623,7 +710,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software"
-msgstr "Pse Institucionet Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin 
Mësim Software-in e Lirë"
+msgstr ""
+"Pse Institucionet Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin Mësim "
+"Software-in e Lirë"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
@@ -639,16 +728,22 @@
 msgstr "Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html"
+"\">encyclopedia</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html"
+"\">encyclopedia</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "The Free Encyclopedia Project"
 msgstr "Projekti i Enciklopedisë së Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -672,12 +767,18 @@
 msgstr "Darkë Për Mbledhje Fondesh për FSF-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
+"meeting.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
+"meeting.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "The first annual FSF Associate Membership meeting, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
-msgstr "Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
+msgid ""
+"The first annual FSF Associate Membership meeting, MIT Campus, Cambridge, MA"
+msgstr ""
+"Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html</a>"
@@ -688,16 +789,22 @@
 msgstr "Veprimtari në Nju Jork, gjatë 20-23 Janarit, 2004"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Porto, Technological City"
 msgstr "Porto, Qyteti Teknologjik"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software: Freedom and Cooperation"
@@ -712,8 +819,12 @@
 msgstr "SCO Pa Frikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
+"lifetime-achievement.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
+"lifetime-achievement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Pictures from Usenix 2001"
@@ -736,8 +847,10 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/\">fun/jokes</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "10 Kinds of People in the World"
@@ -887,8 +1000,11 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "&ldquo;Why GNU/Linux Viruses are fairly uncommon&rdquo; from Charlie 
Harvey"
-msgstr "&ldquo;Pse Viruset për GNU/Linux janë thuajse të pazakontë&rdquo; 
prej Charlie Harvey-it"
+msgid ""
+"&ldquo;Why GNU/Linux Viruses are fairly uncommon&rdquo; from Charlie Harvey"
+msgstr ""
+"&ldquo;Pse Viruset për GNU/Linux janë thuajse të pazakontë&rdquo; prej "
+"Charlie Harvey-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/filks.html\">filks.html</a>"
@@ -991,8 +1107,10 @@
 msgstr "GNU Jive"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Some funny acronym expansions of Emacs"
@@ -1011,12 +1129,16 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gospel.html\">gospel.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Rules, Sins, Virtues, Gods and more of The Church of EMACS according to 
The Gospel of Prophet Antony"
+msgid ""
+"Rules, Sins, Virtues, Gods and more of The Church of EMACS according to The "
+"Gospel of Prophet Antony"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Gullibility Virus"
@@ -1063,8 +1185,10 @@
 msgstr "Gëzuar Vitin e Ri në 4 gjuhë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The YAAS Foundation Patent Suit"
@@ -1079,8 +1203,10 @@
 msgstr "Njatjeta Botë!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Know your System Administrator"
@@ -1256,8 +1382,10 @@
 msgstr "Udhërrëfyes për Përdoruesit e Përparuar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Disclaimer!"
@@ -1296,8 +1424,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Santa Claus is coming to town"
@@ -1347,8 +1477,12 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-election-2000-bumper-stickers.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-election-2000-bumper-stickers.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
+"election-2000-bumper-stickers.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
+"election-2000-bumper-stickers.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Top 10 Election 2000 Bumper Stickers"
@@ -1427,8 +1561,12 @@
 msgstr "Sinjalizim Virusi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Emacs Song"
@@ -1527,16 +1665,22 @@
 msgstr "FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
+"gnu.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
+"gnu.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU"
 msgstr "Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Initial Announcement"
@@ -1583,8 +1727,10 @@
 msgstr "Ç'përmban Emri?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "The GNU Art Gallery"
@@ -1641,7 +1787,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "An Alternative ASCII GNU"
@@ -1723,8 +1870,12 @@
 msgstr "Dyshja Dinamike: Gnu-ja dhe Pinguini duke fluturuar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
+"restrictions-management.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
+"restrictions-management.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Art - Digital Restrictions Management"
@@ -1806,7 +1957,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU is Liberty"
@@ -1928,8 +2080,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Historic GNU press items"
@@ -2167,8 +2321,10 @@
 msgstr "Art GNU nga Behroze Nejaati"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Artwork from Free Software, Free Society"
@@ -2212,8 +2368,10 @@
 msgstr "Si të kihet ndihmë rreth software-eve GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Bucks Recipients"
@@ -2245,8 +2403,10 @@
 msgstr "Si të Krijoni Lidhje Internet Për Te Projekti GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Licenses"
@@ -2258,7 +2418,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF Seminar: Detailed Study and Analysis of GPL and LGPL"
-msgstr "Seminar i FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe 
LGPL-së"
+msgstr ""
+"Seminar i FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe LGPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html</a>"
@@ -2269,8 +2430,10 @@
 msgstr "Seminar i FSF-së: Shembull dhe Etika Ligjore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Affero General Public License"
@@ -2281,8 +2444,12 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Autoconf Configure Script Exception"
@@ -2306,8 +2473,12 @@
 msgstr "The eCos license version 2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eiffel Forum License, version 2"
@@ -2330,8 +2501,10 @@
 msgstr "FAQ mbi GFDL v1.3"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2364,15 +2537,20 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception 3.0"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception Rationale and FAQ"
@@ -2380,15 +2558,18 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU General Public License v3.0"
@@ -2428,7 +2609,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What does &quot;the Program&quot; mean in GPLv3?"
@@ -2443,8 +2625,12 @@
 msgstr "Problemet e HESSLA-s"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-rationale.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-rationale.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-"
+"rationale.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-"
+"rationale.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2453,7 +2639,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2461,8 +2648,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Lesser General Public License v3.0"
@@ -2493,16 +2682,22 @@
 msgstr "Leje të Ndryshme dhe Komente rreth Tyre"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How to choose a license for your own work"
 msgstr "Si të zgjidhni një leje për veprën tuaj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF Seminars in 2004"
@@ -2510,15 +2705,20 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Quick Guide to GPLv3"
 msgstr "Udhërrëfyes i Shpejtë mbi GPLv3-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Recommended copyleft licenses"
@@ -2570,27 +2770,40 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library"
-msgstr "Pse do të duhej të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj 
të ardhshme"
+msgstr ""
+"Pse do të duhej të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Old Licenses"
 msgstr "Leje të Vjetra"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
+"standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Free Documentation License v1.1"
 msgstr "GNU Free Documentation License v1.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
+"translations.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
+"translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU FDL v1.1 Translations"
@@ -2605,16 +2818,24 @@
 msgstr "GNU Free Documentation License, version 1.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
+"standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Free Documentation License v1.2"
 msgstr "GNU Free Documentation License v1.2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
+"translations.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
+"translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU FDL v1.2 Translations"
@@ -2629,16 +2850,24 @@
 msgstr "Licenca GNU Free Documentation License 1.2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
+"exception-translations.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
+"exception-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GCC Runtime Library Exception Translations"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
+"standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU General Public License, version 1"
@@ -2649,16 +2878,22 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL"
 msgstr "Pyetje të bëra Shpesh rreth versionit 2 të GNU GPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
+"standalone.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2666,8 +2901,12 @@
 msgstr "GNU General Public License v2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
+"translations.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
+"translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU GPL v2.0 Translations"
@@ -2682,8 +2921,12 @@
 msgstr "GNU General Public License, version 2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
+"standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Library General Public License v2.0"
@@ -2698,16 +2941,24 @@
 msgstr "GNU Library General Public License, version 2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
+"standalone.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
+"standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Lesser General Public License v2.1"
 msgstr "GNU Lesser General Public License v2.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
+"translations.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
+"translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial LGPL v2.1 Translations"
@@ -2734,7 +2985,9 @@
 msgstr "<a href=\"/links/companies.html\">companies.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Companies that sell computers with <acronym title=\"GNU's Not 
Unix!\">GNU</acronym>/Linux preinstalled"
+msgid ""
+"Companies that sell computers with <acronym title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</"
+"acronym>/Linux preinstalled"
 msgstr ""
 "Kompani që shesin kompjutera me <acronym title=\"GNU's Not \n"
 "Unix!\">GNU</acronym>/Linux të instaluar"
@@ -2846,16 +3099,24 @@
 msgstr "Jemi Përgjegjësat Web të GNU-së!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Philosophy of the GNU Project"
 msgstr "Filozofia e Projektit GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
+"software.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
+"software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "15 Years of Free Software"
@@ -2894,8 +3155,12 @@
 msgstr "Patenta në Shtetet e Bashkuara: 5,960,411"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
+"freedom.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
+"freedom.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2903,8 +3168,10 @@
 msgstr "Android-i dhe Liria e Përdoruesit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Response Letter to the Word Attachments"
@@ -2919,8 +3186,10 @@
 msgstr "Opinioni i FSF-së mbi licencën Apple Public Source License (APSL) 
2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "When a Company Asks For Your Copyright"
@@ -2947,8 +3216,12 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;"
-msgstr "Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;"
+msgid ""
+"Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual "
+"property&rdquo;"
+msgstr ""
+"Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual "
+"property&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">bsd.html</a>"
@@ -2960,8 +3233,12 @@
 msgstr "Problemi me Licencën BSD"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
+"allowed-to-understand.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
+"allowed-to-understand.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Bug Nobody is Allowed to Understand"
@@ -3001,41 +3278,62 @@
 msgstr "Shmangia e Kompromiseve Shkatërrimtare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Computing &lsquo;progress&rsquo;: good and bad"
 msgstr "&lsquo;Progresi&rsquo; në fushën e kompjuterit: të mirat dhe të 
këqiat"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
+"globalization.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
+"globalization.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks"
 msgstr "Të drejta Kopjimi dhe Globalizëm në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
+"versus-community-2000.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
+"versus-community-2000.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks (2000)"
-msgstr "Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë (2000)"
+msgstr ""
+"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë "
+"(2000)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
+"community.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
+"community.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks"
-msgstr "Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
+msgstr ""
+"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-mistake.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-mistake.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-"
+"mistake.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-"
+"mistake.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3043,8 +3341,12 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
+"patents.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
+"patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of Software Patents"
@@ -3059,12 +3361,18 @@
 msgstr "Rruga e Duhur për Tatimin e DAT-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
+"in-freedom.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
+"in-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Is Digital Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?"
-msgstr "A Është Gjë e Mirë Përfshirja Dixhitale? Si Mund Të Sigurohemi 
Se Bëhet Vërtet?"
+msgstr ""
+"A Është Gjë e Mirë Përfshirja Dixhitale? Si Mund Të Sigurohemi Se 
Bëhet "
+"Vërtet?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/dmarti-patent.html\">dmarti-patent.html</a>"
@@ -3084,8 +3392,12 @@
 msgstr "Letër Kryeredaktorit të Dr. Dobb's Journal"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-increase-freedom.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-increase-freedom.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-"
+"increase-freedom.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-"
+"increase-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "E-books must increase our freedom, not decrease it"
@@ -3117,24 +3429,37 @@
 msgstr "Zbatimi i GNU GPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Essays and Articles"
 msgstr "Ese dhe Artikuj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software 
patents"
-msgstr "&ldquo;Patenta e njësuar&rdquo; e Europës do të thoshte patenta të 
pakufizuara mbi software-et"
+msgid ""
+"Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents"
+msgstr ""
+"&ldquo;Patenta e njësuar&rdquo; e Europës do të thoshte patenta të "
+"pakufizuara mbi software-et"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
+"patents.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
+"patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Fighting Software Patents - Singly and Together"
@@ -3149,12 +3474,18 @@
 msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?"
-msgstr "Për një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen 
Dixhitale të Mirë ose të Keqe?"
+msgstr ""
+"Për një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen 
Dixhitale të "
+"Mirë ose të Keqe?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html</a>"
@@ -3165,16 +3496,25 @@
 msgstr "Pse Software-i i Lirë lyp Dokumentim të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
+"freedom.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
+"freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open 
Source&rdquo;"
-msgstr "Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa 
&ldquo;Burimi i Hapur&rdquo;"
+msgid ""
+"Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open Source&rdquo;"
+msgstr ""
+"Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa &ldquo;Burimi i "
+"Hapur&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3191,7 +3531,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free World Notes"
@@ -3207,16 +3548,24 @@
 msgstr "Vetëm një Botë e Lirë Mund të Përballet me Microsoft-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
+"old.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
+"old.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright? (Old Version)"
 msgstr "Liri&mdash;apo Të drejta Kopjimi? (Version i Vjetër)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright?"
@@ -3224,7 +3573,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom or Power?"
@@ -3247,8 +3597,12 @@
 msgstr "Përkthimet e termit &ldquo;software i lirë&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-funding-software.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-funding-software.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-"
+"funding-software.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-"
+"funding-software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Funding Art vs Funding Software"
@@ -3280,8 +3634,12 @@
 msgstr "Lidhur Me Gnutella-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
+"html</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3293,17 +3651,24 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
+"software.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
+"software.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software"
-msgstr "Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it 
të Lirë"
+msgstr ""
+"Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it të 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU GPL and the American Dream"
@@ -3311,7 +3676,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU GPL and the American Way"
@@ -3322,12 +3688,14 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Speech by Georg C. F. Greve in Paderborn (Germany), 5. 12. 98 at the 
CLOWN."
+msgid ""
+"Speech by Georg C. F. Greve in Paderborn (Germany), 5. 12. 98 at the CLOWN."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "That's fighting talk"
@@ -3347,15 +3715,21 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "The Problems with older versions of the Apple Public Source License 
(APSL)"
-msgstr "Problemet me versione të vjetër të licencës Apple Public Source 
License (APSL)"
+msgid ""
+"The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)"
+msgstr ""
+"Problemet me versione të vjetër të licencës Apple Public Source License "
+"(APSL)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global 
Prosperity"
+msgid ""
+"Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -3383,24 +3757,37 @@
 msgstr "Kurthi JavaScript"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A wise user judges each Internet usage scenario carefully"
-msgstr "Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të 
Internetit"
+msgstr ""
+"Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të 
Internetit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
+"your-computing.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
+"your-computing.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Keep control of your computing, so it doesn't control you!"
-msgstr "Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të mos ju 
kontrollojë ai juve!"
+msgstr ""
+"Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të mos ju kontrollojë 
ai "
+"juve!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html</a>"
@@ -3419,40 +3806,60 @@
 msgstr "Filozofia e Projektit GNU &mdash; Artikujt Më të Rinj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Introduction to <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Free 
Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</i></a>"
-msgstr "Hyrje e <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Software i 
Lirë, Shoqëri e Lirë: Ese të Zgjedhura të Richard M. Stallman-it</i></a>"
+msgid ""
+"Introduction to <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
+"society/\"><i>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. "
+"Stallman</i></a>"
+msgstr ""
+"Hyrje e <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><i>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Ese të Zgjedhura të Richard M. "
+"Stallman-it</i></a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Lest CodePlex perplex"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Giving the Software Field Protection from Patents"
 msgstr "Për Mbrojtje nga Patentat të Fushës së Software-eve"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Linux, GNU, and freedom"
 msgstr "Linux-i, GNU-ja, dhe liria"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Interview: Richard M. Stallman"
@@ -3467,16 +3874,22 @@
 msgstr "Ju Falemi Nderit, Larry McVoy"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Microsoft Antitrust Trial and Free Software"
 msgstr "Çështja Gjyqësore Antitrust Kundër Microsoft-it dhe Software-i i 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Microsoft's New Monopoly"
@@ -3491,8 +3904,10 @@
 msgstr "A është Microsoft-i Djalli Me Brirë? (Version i Vjetër)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "On the Microsoft Verdict"
@@ -3508,16 +3923,24 @@
 msgstr "A është Microsoft-i Djalli Me Brirë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
+"copyright.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
+"copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Misinterpreting Copyright&mdash;A Series of Errors"
 msgstr "Keqinterpretim i Të drejtave të Kopjimit&mdash;Një Seri Gabimesh"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
+"speech-2004.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
+"speech-2004.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eben Moglen - Speech for Harvard Journal of Law &amp; Technology"
@@ -3537,8 +3960,12 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in 
Microsoft vs. United States"
-msgstr "Deklaratë e FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për 
Vendimin Gjyqësor Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA"
+msgid ""
+"FSF Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in Microsoft "
+"vs. United States"
+msgstr ""
+"Deklaratë e FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për 
Vendimin "
+"Gjyqësor Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">my_doom.html</a>"
@@ -3551,7 +3978,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "On the Netscape Public License (Original Version)"
@@ -3574,13 +4002,19 @@
 msgstr "Netscape dhe Software-i i Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
+"services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
+"services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues"
-msgstr "Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre 
Dalin Çështje të Tjera"
+msgstr ""
+"Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin "
+"Çështje të Tjera"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html</a>"
@@ -3604,11 +4038,14 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Don't Let &lsquo;Intellectual Property&rsquo; Twist Your Ethos"
-msgstr "Mos e Lini &lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë 
Etikën Tuaj"
+msgstr ""
+"Mos e Lini &lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë Etikën 
Tuaj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "We Can Put an End to Word Attachments"
@@ -3623,8 +4060,12 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Applying Copyleft To Non-Software Information"
@@ -3635,12 +4076,17 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive 
Mirage"
+msgid ""
+"Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage"
 msgstr "&ldquo;Pronësi Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
+"the-point.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
+"the-point.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Open Source misses the point of Free Software"
@@ -3663,16 +4109,26 @@
 msgstr "Një intervistë për OUGH!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "New developments in patent practice: assessing the risks and cost of 
portfolio licensing and hold-ups"
+msgid ""
+"New developments in patent practice: assessing the risks and cost of "
+"portfolio licensing and hold-ups"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
+"not-enough.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
+"not-enough.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough"
@@ -3684,7 +4140,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software"
-msgstr "Në Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të Lirë"
+msgstr ""
+"Në Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të "
+"Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\">plan-nine.html</a>"
@@ -3720,24 +4178,36 @@
 msgstr "Mbroni Privatësinë Postare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-"
+"must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-"
+"must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why programs must not limit the freedom to run them"
 msgstr "Pse programet nuk duhet ta kufizojnë lirinë për xhirimin e tyre"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Sabotage"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-surveillance.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-surveillance.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-"
+"surveillance.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-"
+"surveillance.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Surveillance"
@@ -3749,27 +4219,41 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Help Protect the Rights to Write Both Non-Free and Free Software"
-msgstr "Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-esh 
të Lirë, Qoftë Jo të Lirë"
+msgstr ""
+"Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-esh të 
Lirë, "
+"Qoftë Jo të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto"
 msgstr "Pse Nuk Do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Science must push copyright aside"
 msgstr "Shkenca duhet t'i lërë tej të drejtat e kopjimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail"
@@ -3800,8 +4284,12 @@
 msgstr "Richard Stallman-i në Alex Jones Show"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
+"article.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
+"article.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Comments on Roderick Long's Article"
@@ -3812,12 +4300,18 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "The Hacker Community and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman, 
2002"
-msgstr "Bashkësia e Hacker-ëve dhe Etika: Intervistë me Richard M. 
Stallman-in, 2002"
+msgid ""
+"The Hacker Community and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman, 2002"
+msgstr ""
+"Bashkësia e Hacker-ëve dhe Etika: Intervistë me Richard M. Stallman-in, 
2002"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Interview with Richard Stallman, Edinburgh, 2004"
@@ -3845,7 +4339,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works"
-msgstr "Version i lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në 
në Punime"
+msgstr ""
+"Version i lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në në 
Punime"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html</a>"
@@ -3874,8 +4369,10 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Selling Exceptions"
@@ -3906,16 +4403,24 @@
 msgstr "Kapërcimi i Inercisë Shoqërore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-libre-commercial-viability.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-libre-commercial-viability.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-"
+"libre-commercial-viability.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-"
+"libre-commercial-viability.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software Libre and Commercial Viability"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
+"patents.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
+"patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software Patents and Literary Patents"
@@ -3923,15 +4428,20 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software patents &mdash; Obstacles to software development"
 msgstr "Patentat mbi software-in &mdash; Pengesa për zhvillimin e software-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Speeches and Interviews (in reverse chronological order)"
@@ -3946,8 +4456,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of Software Patents (2001)"
@@ -3967,43 +4479,60 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Stop H.R. 3028 - Protect the Net - Stop the Trademark Monopolists"
-msgstr "Stop H.R. 3028 - Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave 
Tregtare"
+msgstr ""
+"Stop H.R. 3028 - Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave Tregtare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Curious Incident of Sun in the Night-Time"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of E-Books"
 msgstr "Rreziku i E-Librave"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Law of Success 2.0: An Interview with Richard Stallman"
 msgstr "Ligji i Suksesit 2.0: Intervistë me Richard Stallman-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
+"problem.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
+"problem.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Problem Is Software Controlled By Its Developer"
 msgstr "Problemi Është Software-i i Kontrolluar Nga Hartuesit e Tij"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Third Party Ideas"
@@ -4048,11 +4577,14 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
-msgstr "Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një 
Universitet"
+msgstr ""
+"Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një 
Universitet"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Free Software Community After 20 Years:"
@@ -4083,8 +4615,11 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF's Position on W3 Consortium &ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent 
Policy"
-msgstr "Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave &ldquo;Pa 
Pagesë&rdquo; të W3 Consortium-it"
+msgid ""
+"FSF's Position on W3 Consortium &ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent Policy"
+msgstr ""
+"Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave &ldquo;Pa Pagesë&rdquo; 
"
+"të W3 Consortium-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html</a>"
@@ -4095,8 +4630,12 @@
 msgstr "Marrëveshja Wassenaar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html"
+"\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html"
+"\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -4104,16 +4643,24 @@
 msgstr "Kur Software-i i Lirë S'është (Praktikisht) Më i Mirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
+"server-really-serve.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
+"server-really-serve.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Who does that server really serve?"
 msgstr "Kujt i shërben vërtet ai shërbyes?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
+"matters.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
+"matters.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Audio Format Matters"
@@ -4136,8 +4683,12 @@
 msgstr "Pse Software-i i Lirë Nuk do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
+"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
+"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Public Awareness of Copyright, WIPO, June 2002"
@@ -4149,7 +4700,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing"
-msgstr "Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me 
Spec ose Ngatërruese"
+msgstr ""
+"Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose "
+"Ngatërruese"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html</a>"
@@ -4176,8 +4729,12 @@
 msgstr "Kurthi i Sistemit X të Dritareve"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
+"needs-free-software.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
+"needs-free-software.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -4206,8 +4763,10 @@
 msgstr "Pozicioni i FSF-së lidhur me sulmet e SCO-së ndaj Software-it të 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims"
@@ -4223,7 +4782,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "SCO Scuttles Sense, Claiming GPL Invalidity"
@@ -4238,8 +4798,10 @@
 msgstr "Deklaratë e FSF-së lidhur me çështjen <cite>SCO v. IBM</cite>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "SCO: Without Fear and Without Research"
@@ -4333,7 +4895,9 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-05-25-NYU.html\">2001-05-25-NYU.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Richard Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on 
Free Software"
+msgid ""
+"Richard Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on Free "
+"Software"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4349,31 +4913,49 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-06-28-USENIX.html\">2001-06-28-USENIX.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "GNU Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX 
Achievement Awards"
+msgid ""
+"GNU Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX Achievement "
+"Awards"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components 
of Microsoft .NET"
-msgstr "FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për 
Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET"
+msgid ""
+"FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of "
+"Microsoft .NET"
+msgstr ""
+"FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për "
+"Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First 
Affiliate in Asia of the Free Software Foundation"
-msgstr "Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e 
Parë në Azi të Free Software Foundation-it"
+msgid ""
+"Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate "
+"in Asia of the Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e Parë në 
Azi "
+"të Free Software Foundation-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux 
Open Patent License"
+msgid ""
+"FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open "
+"Patent License"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4381,8 +4963,12 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy 
Institute's Free Software Conference"
-msgstr "Richard Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për 
Software të Lirë të organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së"
+msgid ""
+"Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy "
+"Institute's Free Software Conference"
+msgstr ""
+"Richard Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për Software 
të "
+"Lirë të organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-10-12-bayonne.html\">2001-10-12-bayonne.html</a>"
@@ -4390,7 +4976,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne"
-msgstr "Free Software Foundation Njofton Versionin e 7-të të Rëndësishëm 
të GNU Bayonne-it"
+msgstr ""
+"Free Software Foundation Njofton Versionin e 7-të të Rëndësishëm të GNU 
"
+"Bayonne-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html</a>"
@@ -4417,40 +5005,61 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the 
Advancement of Free Software"
-msgstr "Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it 
për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
+msgid ""
+"Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the "
+"Advancement of Free Software"
+msgstr ""
+"Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it për "
+"Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF Lawyer and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related 
to GNU GPL"
-msgstr "Avokati dhe Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar 
Ekspert në një Çështje Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në"
+msgid ""
+"FSF Lawyer and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related to "
+"GNU GPL"
+msgstr ""
+"Avokati dhe Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar Ekspert 
në "
+"një Çështje Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Judge Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress 
Software"
+msgid ""
+"Judge Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress Software"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further 
Accelerate Free Software Enterprise Application Offerings"
+msgid ""
+"GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further Accelerate "
+"Free Software Enterprise Application Offerings"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Foundation Offers Resources to the Digital Speech Project"
@@ -4461,36 +5070,54 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-03-19-Affero.html\">2002-03-19-Affero.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public 
License, the First Copyleft License for Web Services"
+msgid ""
+"Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public "
+"License, the First Copyleft License for Web Services"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Microsoft Attacks Free Software Developers with New License"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. 
Aschroft Supreme Court Case"
+msgid ""
+"Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. Aschroft "
+"Supreme Court Case"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free 
Software Foundation on Wednesday, August, 14 2002 in San Francisco"
+msgid ""
+"Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free Software "
+"Foundation on Wednesday, August, 14 2002 in San Francisco"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Project Will Use Freenode as Its Official IRC Network"
@@ -4501,7 +5128,9 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-09-03-bayonne.html\">2002-09-03-bayonne.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "GNU Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom 
to businesses, large enterprises and commercial telephone carriers"
+msgid ""
+"GNU Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom to "
+"businesses, large enterprises and commercial telephone carriers"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4509,7 +5138,9 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-11-12-mysql.html\">2002-11-12-mysql.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Gift from MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public 
License Compliance Lab"
+msgid ""
+"Gift from MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public "
+"License Compliance Lab"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4517,8 +5148,12 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2003-02-08-award.html\">2003-02-08-award.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the 
Advancement of Free Software"
-msgstr "Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për 
Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
+msgid ""
+"Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the Advancement of "
+"Free Software"
+msgstr ""
+"Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për Shtyrjen "
+"Përpara të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2003-03-27-patron.html\">2003-03-27-patron.html</a>"
@@ -4529,27 +5164,45 @@
 msgstr "FSF-ja Njofton Programin për Patronazh Korporate"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft 
Vouchers"
+msgid ""
+"FSF Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft "
+"Vouchers"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. 
IBM in New York"
+msgid ""
+"FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. IBM "
+"in New York"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-straight.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-straight.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-"
+"straight.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-"
+"straight.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, the General 
Public License and SCO versus IBM"
+msgid ""
+"Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, the General "
+"Public License and SCO versus IBM"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -4565,12 +5218,18 @@
 msgstr "<a href=\"/press/mysql-affidavit.html\">mysql-affidavit.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid "Affidavit of Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary 
Injunction Hearing"
+msgid ""
+"Affidavit of Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary "
+"Injunction Hearing"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">pronunciation</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">pronunciation</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
+"\">pronunciation</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
+"\">pronunciation</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "How To Pronounce GNU"
@@ -4585,8 +5244,10 @@
 msgstr "Rreth Shërbyesve GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU/FSF Web Site Guidelines"
@@ -4647,16 +5308,22 @@
 msgstr "Gjedhe faqeje të përgjithshme për GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Guidelines for Web Page Creation at www.gnu.org"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
+"html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
@@ -4664,16 +5331,22 @@
 msgstr "Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering."
+"html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering."
+"html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Webmastering Guidelines"
 msgstr "Udhëzime për Përgjegjësa Web të GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Volunteer Webmaster Quiz"
@@ -4681,28 +5354,38 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How to Translate Using PO Files"
 msgstr "Si të Përkthehet Duke Përdorur Kartela PO"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Web Translation Priorities"
 msgstr "Përparësi Për Përkthimet Web"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/software/software.html\">software</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/software/software.html\">software</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/software/software.html\">software</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/software/software.html\">software</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Download GNU"
@@ -4765,8 +5448,12 @@
 msgstr "Software-i GNU në Vitin 2000"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/testimonials/testimonials.html\">testimonials</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/testimonials/testimonials.html\">testimonials</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/testimonials/testimonials.html"
+"\">testimonials</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/testimonials/testimonials.html"
+"\">testimonials</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Testimonials"
@@ -4790,40 +5477,54 @@
 msgstr "Software-i i Lirë Ka Përkrahje"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;CAD/CAM Development"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Programime për CAD/CAM"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;HIRLAM Consortium"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Konsorciumi HIRLAM"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;Alexander Ewering"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Alexander Ewering"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials - Christian Mondrup"
 msgstr "GNU Testimonials - Christian Mondrup"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html</a>"
-msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
+"\">testimonial_research_ships.html</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
+"\">testimonial_research_ships.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;Robert E. A. Harvey"
@@ -4838,8 +5539,10 @@
 msgstr "Software-i i Lirë është i Dobishëm"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
+msgid ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"topmost-title\" href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Thank GNUs"
@@ -5012,12 +5715,20 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
@@ -5030,22 +5741,28 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë më të mirën që mundemi për të ofruar 
përkthime me "
-"cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të " 
"dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona "
-"web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
për "
-"Përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -5057,4 +5774,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.98
retrieving revision 1.99
diff -u -b -r1.98 -r1.99
--- server/po/takeaction.sq.po 20 Feb 2013 12:56:23 -0000   1.98
+++ server/po/takeaction.sq.po 20 Feb 2013 13:46:52 -0000   1.99
@@ -14,9 +14,9 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-02-01 12:55-0500\n"
 
 # type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
 msgid "Take Action - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
@@ -196,6 +196,7 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</"
 "a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
@@ -224,12 +225,12 @@
 "in taking over one of these projects."
 msgstr ""
 ". Kërkojmë gjithashtu një bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a 
href=\"/"
-"software/ferret/\">ferret</a> dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a 
href=\"/software/"
-"gnats/\">gnats</a>. Për më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat 
dhe <a "
-"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth "
-"paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, po qe se keni kohë "
-"dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
+"software/ferret/\">ferret</a> dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/"
+"software/gnats/\">gnats</a>. Për më tepër të dhëna, shihni faqet web 
mbi "
+"paketat dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të "
+"përgjithshme rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni 
email "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, po qe se "
+"keni kohë dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -377,12 +378,9 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë më të mirën që mundemi për të ofruar 
përkthime me "
-"cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të " 
"dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona "
-"web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
për "
-"Përkthimet</a>."
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  20 Feb 2013 12:56:25 -0000   
1.18
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  20 Feb 2013 13:46:52 -0000   
1.19
@@ -137,7 +137,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- software/po/devel.sq.po   20 Feb 2013 12:56:31 -0000   1.7
+++ software/po/devel.sq.po   20 Feb 2013 13:46:52 -0000   1.8
@@ -16,7 +16,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid "GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgid ""
+"GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr "Burime Zhvillimi GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
@@ -24,144 +25,431 @@
 msgstr "Burime GNU për Programim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "This page describes the development services available for GNU 
developers on GNU Project machines. For full details of the privileges and 
responsibilities of GNU maintainers, please see the <a 
href=\"/prep/maintain/\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also 
follow the <a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also 
interesting to review may be the <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of what it means to be a GNU 
package</a>."
-msgstr "Kjo faqe përshkruan shërbimet e passhme për programim për 
zhvilluesa GNU në makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth 
privilegjesh dhe përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni 
dokumentin <a href=\"/prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtësa GNU</a>, 
dhe ndiqni gjithashtu <a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. 
Mundet po aq të jetë me interes t'i hidhni një sy <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">përmbledhjes rreth se çfarë do të 
thotë që një paketë të jetë GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "With the abundance of inexpensive computers that can run <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater 
availability of Internet access, many GNU volunteers today have all the 
computer facilities they need. However, there are still advantages to having 
central computers where GNU volunteers can work together without having to make 
their own machines accessible to others."
-msgstr "Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të 
madhe të përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave 
qendrorë ku vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të 
shtrënguar të hapin kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU 
software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home base. 
Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by increasing 
public awareness of GNU, and spreading the idea of working together for the 
benefit of everyone."
-msgstr "Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet 
software GNU të përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi 
i këtyre makinave ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e 
publikut për GNU-në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për 
të mirën e gjithkujt."
+msgid ""
+"This page describes the development services available for GNU developers on "
+"GNU Project machines. For full details of the privileges and "
+"responsibilities of GNU maintainers, please see the <a href=\"/prep/maintain/"
+"\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also follow the <a href="
+"\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also interesting to review "
+"may be the <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of what it "
+"means to be a GNU package</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe përshkruan shërbimet e passhme për programim për zhvilluesa GNU 
në "
+"makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth privilegjesh dhe "
+"përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni dokumentin <a 
href=\"/"
+"prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtësa GNU</a>, dhe ndiqni 
gjithashtu "
+"<a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. Mundet po aq të 
jetë "
+"me interes t'i hidhni një sy <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans"
+"\">përmbledhjes rreth se çfarë do të thotë që një paketë të jetë 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With the abundance of inexpensive computers that can run <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater availability of "
+"Internet access, many GNU volunteers today have all the computer facilities "
+"they need. However, there are still advantages to having central computers "
+"where GNU volunteers can work together without having to make their own "
+"machines accessible to others."
+msgstr ""
+"Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë <a 
href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të madhe të 
"
+"përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat "
+"kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave qendrorë ku "
+"vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të shtrënguar të 
hapin "
+"kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU "
+"software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home "
+"base. Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by "
+"increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working "
+"together for the benefit of everyone."
+msgstr ""
+"Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet software GNU 
të "
+"përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi i këtyre 
makinave "
+"ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e publikut për 
GNU-"
+"në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për të mirën e 
gjithkujt."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Savannah and version control"
 msgstr "Savannah dhe kontroll versionesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you are developing an official GNU package, we strongly recommend 
using a public source control repository on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, the GNU hosting server. To do 
this, first <a href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create 
yourself an account</a> and then <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register your GNU package</a>. 
After it is created, you will be able to choose a version control system, 
create web pages for your package, manage permissions for contributors to the 
pages, and many other features."
-msgstr "Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e një depoje publike me kontroll versionesh te <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. 
Që ta bëni këtë, së pari <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten një 
llogari</a> dhe mandej <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>regjistroni paketën tuaj GNU</a>. 
Pasi të jetë krijuar, do të jeni në gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për 
kontroll versionesh, të krijoni faqe web për paketat tuaja, të administroni 
lejet për kontribuesit te faqet, dhe mjaft gjëra të tjera."
+msgid ""
+"If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a "
+"public source control repository on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, the GNU hosting server. To do this, first <a href="
+"\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create yourself an "
+"account</a> and then <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register "
+"your GNU package</a>. After it is created, you will be able to choose a "
+"version control system, create web pages for your package, manage "
+"permissions for contributors to the pages, and many other features."
+msgstr ""
+"Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e "
+"një depoje publike me kontroll versionesh te <a href=\"http://savannah.gnu.";
+"org/\">Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. Që ta bëni këtë, së 
pari <a "
+"href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten 
një "
+"llogari</a> dhe mandej <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/";
+"\">regjistroni paketën tuaj GNU</a>. Pasi të jetë krijuar, do të jeni 
në "
+"gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për kontroll versionesh, të krijoni faqe 
"
+"web për paketat tuaja, të administroni lejet për kontribuesit te faqet, 
dhe "
+"mjaft gjëra të tjera."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Mailing lists"
 msgstr "Lista postimesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including 
both hand-managed lists and automatically managed lists."
-msgstr "Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-esh GNU sipas 
nevojës, përfshi si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When a GNU package is registered on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, a web interface allows 
developers to create and manage mailing lists dedicated to their package."
-msgstr "Kur një paketë GNU regjistrohet në <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon 
zhvilluesve të krijojnë dhe administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting 
list with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any 
aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your 
package with names like this. Some packages share the list address@hidden but 
we now encourage packages to set up their own individual lists."
-msgstr "Në përgjithësi, Çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme 
pasjen të paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull 
<code>bug-<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë 
të dobishëm. Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat 
tuaja me emra si këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën 
address@hidden por tani ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta 
individuale."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Packages can have other lists for announcements, asking for help, 
posting source code, for discussion among users, or whatever the package 
maintainer finds to be useful."
-msgstr "Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të 
kërkuar ndihmë, për të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, 
ose për çfarëdo që mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e 
dobishme."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at 
<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, as well as through 
the list manager. Archives for hand-maintained lists are generally kept in 
<code>/com/archive</code> on the GNU machines."
-msgstr "Arkivat e listave të postimeve për listat e administruara 
automatikisht janë të passhme te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, si edhe përmes 
administruesit të listës. Arkivat për lista jo automatike mbahen zakonisht 
në <code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a 
<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
-msgstr "Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, 
mund të rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të 
dyanshme te lista e postimeve."
+msgid ""
+"We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including both "
+"hand-managed lists and automatically managed lists."
+msgstr ""
+"Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-esh GNU sipas nevojës, "
+"përfshi si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a GNU package is registered on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, a web interface allows developers to create and manage "
+"mailing lists dedicated to their package."
+msgstr ""
+"Kur një paketë GNU regjistrohet në <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon zhvilluesve të krijojnë dhe "
+"administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list "
+"with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any "
+"aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your "
+"package with names like this. Some packages share the list bug-gnu-"
+"address@hidden but we now encourage packages to set up their own individual "
+"lists."
+msgstr ""
+"Në përgjithësi, Çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme pasjen 
të "
+"paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull <code>bug-"
+"<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë të 
dobishëm. "
+"Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat tuaja me emra 
si "
+"këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën address@hidden por tani "
+"ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta individuale."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Packages can have other lists for announcements, asking for help, posting "
+"source code, for discussion among users, or whatever the package maintainer "
+"finds to be useful."
+msgstr ""
+"Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të kërkuar 
ndihmë, për "
+"të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, ose për çfarëdo 
që "
+"mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e dobishme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
+"href=\"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, as well as through "
+"the list manager. Archives for hand-maintained lists are generally kept in "
+"<code>/com/archive</code> on the GNU machines."
+msgstr ""
+"Arkivat e listave të postimeve për listat e administruara automatikisht 
janë "
+"të passhme te <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, si 
"
+"edhe përmes administruesit të listës. Arkivat për lista jo automatike "
+"mbahen zakonisht në <code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a "
+"<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
+msgstr ""
+"Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, mund 
të "
+"rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të dyanshme te "
+"lista e postimeve."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web pages"
 msgstr "Faqe Web"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The master GNU web server is <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. We very strongly 
recommend that GNU packages use 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
-msgstr "Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë 
që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të 
vetën."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at 
that url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's 
main source repository (which can use any supported version control system). 
<a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on 
maintaining GNU web pages</a>."
-msgstr "Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe 
mirëmbajnë faqet e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje 
web&rdquo; CVS, veçmas prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila 
mund të përdorë çfarëdo sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth 
mirëmbajtjes së faqeve web GNU</a>."
+msgid ""
+"The master GNU web server is <a href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.";
+"org/</a>. We very strongly recommend that GNU packages use <tt>http://www.";
+"gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
+msgstr ""
+"Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.";
+"gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://";
+"www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të vetën."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at that "
+"url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's main "
+"source repository (which can use any supported version control system). <a "
+"href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on "
+"maintaining GNU web pages</a>."
+msgstr ""
+"Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe mirëmbajnë 
faqet "
+"e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje web&rdquo; CVS, veçmas 
"
+"prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila mund të përdorë 
çfarëdo "
+"sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a href=\"/prep/maintain/"
+"maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth mirëmbajtjes së 
faqeve web "
+"GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "FTP"
 msgstr "FTP"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The primary ftp site for GNU software on <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is 
<a href=\"/prep/ftp.html\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend 
that all GNU packages upload their releases here (in addition to any other 
location you find convenient)."
-msgstr "Site-i parësor ftp për software GNU <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a 
href=\"/prep/ftp.html\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me 
shumë forcë që krejt paketat GNU t'i ngarkojnë këtu versionet hedhje në 
qarkullim (përveç çfarëdo vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We use a different server for test releases, so that people won't 
install them thinking they are ready for prime time. This server is <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-msgstr "Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk do t'i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim 
normal. Ky shërbyes është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Information for GNU 
Maintainers</a> document has complete details on the ftp upload process, which 
is the same for both servers."
-msgstr "Dokumenti <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Informacion për 
Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi procesin e ngarkimit me 
FTP, që është i njështë për të dy shërbyesit."
+msgid ""
+"The primary ftp site for GNU software on <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
+"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is <a href=\"/prep/ftp.html"
+"\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend that all GNU packages "
+"upload their releases here (in addition to any other location you find "
+"convenient)."
+msgstr ""
+"Site-i parësor ftp për software GNU <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
+"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a href=\"/prep/ftp.html"
+"\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me shumë forcë që krejt 
"
+"paketat GNU t'i ngarkojnë këtu versionet hedhje në qarkullim (përveç 
çfarëdo "
+"vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We use a different server for test releases, so that people won't install "
+"them thinking they are ready for prime time. This server is <a href=\"ftp://";
+"alpha.gnu.org/\"><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+msgstr ""
+"Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk "
+"do t'i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim normal. Ky 
shërbyes "
+"është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
+"\">Information for GNU Maintainers</a> document has complete details on the "
+"ftp upload process, which is the same for both servers."
+msgstr ""
+"Dokumenti <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
+"\">Informacion për Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi "
+"procesin e ngarkimit me FTP, që është i njështë për të dy shërbyesit."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Login accounts"
 msgstr "Llogari hyrjesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We provide shell login access to GNU machines to people who need them 
for work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a 
responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a 
href=\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account 
machines</a> are written separately."
-msgstr "Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë 
nevojë për to për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje 
është një privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të 
përdoreshin vetëm pë"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> 
package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases 
(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use it, 
source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-msgstr "Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të 
deritanishme në qarkullim të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të 
përpiluara prej burimeve origjinale. Që të përdoret, source 
<tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "You can also <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>use a GNU 
account for email</a>."
-msgstr "Mundeni gjithashtu <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>të 
përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
+msgid ""
+"We provide shell login access to GNU machines to people who need them for "
+"work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a "
+"responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a href="
+"\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account machines</a> "
+"are written separately."
+msgstr ""
+"Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë për 
to "
+"për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një 
privilegj "
+"dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
pë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> "
+"package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases "
+"(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use "
+"it, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+msgstr ""
+"Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/"
+"\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të deritanishme në 
qarkullim "
+"të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të përpiluara prej 
burimeve "
+"origjinale. Që të përdoret, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can also <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-";
+"fencepost\">use a GNU account for email</a>."
+msgstr ""
+"Mundeni gjithashtu <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-";
+"via-fencepost\">të përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Hydra: Continuous builds and portability testing"
 msgstr "Hydra: Montime dhe testime të kalueshmërisë vazhdimisht"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Continuous build tools (often referred to as continuous integration 
tools) allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in 
a software project, which is particularly useful for cooperatively developed 
software."
-msgstr "Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete 
integrimi të vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo 
të jenë shfaqur në një projekt software-i, çka është veçanërisht e 
dobishme për programim në bashkëpunim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous 
build tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package 
manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra 
instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</a>. 
Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in their 
dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the standard 
build environment being used, which itself contains recent released versions of 
GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
-msgstr "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i 
lirë montimi të vazhdueshëm i bazuar në administuesin <a 
href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/\";>instalimit Hydra në Delft University of 
Technology</a> kanë ofruar me buajri <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin GNU</a>. 
Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose ndryshimi në 
varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë 
<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në 
vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;make, etj.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and 
<tt>x86_64</tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can 
cross-build for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can 
provide code coverage reports produced using LCOV. In addition to source 
tarballs and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and 
<code>RPM</code>-based distributions. Packages can be built against the latest 
versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using 
GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest 
revision."
-msgstr "Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux 
(<tt>i686</tt> dhe <tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe 
Cygwin, si dhe mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të 
tjera, dhe MinGW. Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. 
Përtej paketimeve të burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për 
shpërndarje me bazë <code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të 
montohet kundrejt versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS 
montohet duke përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u 
korrespondojjnë versioneve më të reja përkatëse."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web 
interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status of a 
project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to <code>FAILED</code>. 
 When a build fails, its log and build tree are accessible from the web 
interface; the latter allows generated files (for example, 
<code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be inspected, which 
provides debugging hints."
-msgstr "Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes 
web</a>, Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e 
montimit për një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME 
SUKSES</code> në <code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi 
përkatës dhe pema e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta 
lejon shqyrtimin e kartelave të prodhuara (për shembull, 
<code>config.log</code> ose <code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza 
për diagnostikim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package 
must provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a 
<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Nix expressions for 
GNU projects</a> are available via Git. For simple projects using standard GNU 
build tools such as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. 
 For example, see the <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recipe
 for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask for guidance on <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-msgstr "Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. 
Secila paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; 
të shkruar në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). 
<a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix 
për projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të 
thjeshta që përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, 
receta është pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recetën
 për GNU&nbsp;Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "After constructing your build recipe, email <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
and ask to be included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</code>
 project at Savannah</a>. This will allow you to customize your project's 
build job directly."
-msgstr "Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email 
te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të bëheni 
anëtar i <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";>projektit 
<code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t'ju lejojë ta 
personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For technical information about Hydra, please consult the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 manual of Hydra</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 For more details, please refer to the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>Nix
 manual</a> and <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\";>the
 Nixpkgs manual</a>."
-msgstr "Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 doracakun e Hydra-s</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>doracakun
 për Nix</a> dhe <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\";>doracakun
 për Nixpkgs</a>."
+msgid ""
+"Continuous build tools (often referred to as continuous integration tools) "
+"allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in a "
+"software project, which is particularly useful for cooperatively developed "
+"software."
+msgstr ""
+"Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete integrimi 
të "
+"vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo të jenë 
shfaqur "
+"në një projekt software-i, çka është veçanërisht e dobishme për 
programim në "
+"bashkëpunim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous build "
+"tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package "
+"manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra "
+"instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered "
+"<a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</"
+"a>. Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in "
+"their dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the "
+"standard build environment being used, which itself contains recent released "
+"versions of GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i lirë 
montimi "
+"të vazhdueshëm i bazuar në administuesin <a href=\"http://nixos.org/nix/";
+"\">Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/";
+"\">instalimit Hydra në Delft University of Technology</a> kanë ofruar me "
+"buajri <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin "
+"GNU</a>. Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose "
+"ndryshimi në varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë "
+"<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në "
+"vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;"
+"make, etj.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and <tt>x86_64</"
+"tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can cross-build "
+"for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can provide "
+"code coverage reports produced using LCOV. In addition to source tarballs "
+"and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and <code>RPM</"
+"code>-based distributions. Packages can be built against the latest "
+"versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using GNU&nbsp;"
+"libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest "
+"revision."
+msgstr ""
+"Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux (<tt>i686</tt> dhe 
"
+"<tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe Cygwin, si dhe "
+"mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të tjera, dhe 
MinGW. "
+"Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. Përtej paketimeve të "
+"burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për shpërndarje me bazë 
"
+"<code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të montohet kundrejt "
+"versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS montohet duke "
+"përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u "
+"korrespondojjnë versioneve më të reja përkatëse."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web "
+"interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status "
+"of a project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to "
+"<code>FAILED</code>. When a build fails, its log and build tree are "
+"accessible from the web interface; the latter allows generated files (for "
+"example, <code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be "
+"inspected, which provides debugging hints."
+msgstr ""
+"Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes web</a>, "
+"Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e montimit 
për "
+"një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME SUKSES</code> në 
"
+"<code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi përkatës dhe 
pema "
+"e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta lejon shqyrtimin e 
"
+"kartelave të prodhuara (për shembull, <code>config.log</code> ose "
+"<code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza për diagnostikim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package must "
+"provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a "
+"<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a href=\"http://git.savannah.";
+"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\">Nix expressions for GNU projects</a> are "
+"available via Git. For simple projects using standard GNU build tools such "
+"as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. For example, "
+"see the <a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/";
+"patch/release.nix\">recipe for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask "
+"for guidance on <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. Secila 
"
+"paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; të 
shkruar "
+"në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). <a href="
+"\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix për "
+"projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të thjeshta 
që "
+"përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, receta 
është "
+"pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.";
+"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\">recetën për 
GNU&nbsp;"
+"Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:hydra-";
+"address@hidden">address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After constructing your build recipe, email <a href=\"http://lists.gnu.org/";
+"mailman/listinfo/hydra-users\">address@hidden</a> and ask to be "
+"included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a href="
+"\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</"
+"code> project at Savannah</a>. This will allow you to customize your "
+"project's build job directly."
+msgstr ""
+"Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email te <a 
href="
+"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</"
+"a> dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të 
bëheni "
+"anëtar i <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/";
+"\">projektit <code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t'ju lejojë 
"
+"ta personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For technical information about Hydra, please consult the <a href=\"http://";
+"hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual"
+"\"> manual of Hydra</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
+"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). For more "
+"details, please refer to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
+"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">Nix manual</a> and <a href="
+"\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.";
+"html\">the Nixpkgs manual</a>."
+msgstr ""
+"Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.";
+"nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\"> "
+"doracakun e Hydra-s</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
+"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). Për më tepër "
+"hollësi, ju lutemi, shihni <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
+"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">doracakun për Nix</a> dhe <a "
+"href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/";
+"manual.html\">doracakun për Nixpkgs</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "platform-testers: Manual portability testing"
 msgstr "testues platformash: Testim dorazi për platforma të ndryshme"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Another useful option for pre-release testing is the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>platform-testers
 mailing list</a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases 
on a wide variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing 
requests are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
-msgstr "Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në 
qarkullim është <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e 
postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të madhe 
platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers 
list works essentially by hand, so each method has its advantages and 
disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider variety 
of platforms and compilers than the Hydra setup."
-msgstr "Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të 
përdorë një larmi më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi 
i Hydra-s."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, 
providing (1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the 
release, and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. 
The builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
-msgstr "Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t'i shkruani listës së 
postimeve, duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, (2)&nbsp;datën e 
planifikuar për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën email te e cila 
duhen dërguar raporte montimesh. Montimet dhe raportet krijohen dorazi nga 
vullnetarë të listës."
+msgid ""
+"Another useful option for pre-release testing is the <a href=\"http://lists.";
+"gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\">platform-testers mailing list</"
+"a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases on a wide "
+"variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing requests "
+"are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
+msgstr ""
+"Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në qarkullim 
është "
+"<a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e "
+"postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
"
+"listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të 
madhe "
+"platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
"
+"Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers list "
+"works essentially by hand, so each method has its advantages and "
+"disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider "
+"variety of platforms and compilers than the Hydra setup."
+msgstr ""
+"Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma "
+"funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e "
+"veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të përdorë një 
larmi "
+"më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi i Hydra-s."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, providing "
+"(1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the release, "
+"and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. The "
+"builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
+msgstr ""
+"Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t'i shkruani listës së 
postimeve, "
+"duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, (2)&nbsp;datën e 
planifikuar "
+"për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën email te e cila duhen 
dërguar "
+"raporte montimesh. Montimet dhe raportet krijohen dorazi nga vullnetarë të 
"
+"listës."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -169,24 +457,48 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu dhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu dhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me 
"
+"FSF-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo 
këshilla shkruajuni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo këshilla "
+"shkruajuni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -197,4 +509,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- software/po/software.sq.po 20 Feb 2013 12:56:31 -0000   1.21
+++ software/po/software.sq.po 20 Feb 2013 13:46:52 -0000   1.22
@@ -413,7 +413,7 @@
 msgstr ""
 "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
 "artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për Përkthimet</a>."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    20 Feb 2013 12:56:23 -0000   1.8
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    20 Feb 2013 13:46:52 -0000   1.9
@@ -122,9 +122,9 @@
 "<a href=\"/bulletins/index.html\">GNUs Bulletin</a>, published Summer 1986 "
 "to Winter 1998."
 msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Falënderime GNU</a> të ndryshme 
prej "
-"<a href=\"/bulletins/index.html\">Buletineve GNU</a>, botuar prej verës së "
-"1986-s deri në dimër të 1998-s."
+"<a href=\"/bulletins/thankgnus-index.html\">Falënderime GNU</a> të ndryshme 
"
+"prej <a href=\"/bulletins/index.html\">Buletineve GNU</a>, botuar prej verës 
"
+"së 1986-s deri në dimër të 1998-s."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Other Thank GNUs"
@@ -198,12 +198,9 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë më të mirën që mundemi për të ofruar 
përkthime me "
-"cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të " 
"dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona "
-"web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
për "
-"Përkthimet</a>."
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]