www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy misinterpreting-copyright.pl.html


From: Ineiev
Subject: www/philosophy misinterpreting-copyright.pl.html
Date: Mon, 1 Jan 2018 05:43:58 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ineiev <ineiev> 18/01/01 05:43:58

Modified files:
    philosophy   : misinterpreting-copyright.pl.html 

Log message:
    Validation fixes.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/misinterpreting-copyright.pl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: misinterpreting-copyright.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/misinterpreting-copyright.pl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- misinterpreting-copyright.pl.html  30 Dec 2011 05:18:48 -0000   1.4
+++ misinterpreting-copyright.pl.html  1 Jan 2018 10:43:58 -0000    1.5
@@ -112,7 +112,7 @@
 
 <p>
 W <i>copyright bargain</i> rz±d zamiast naszymi pieniêdzmi p³aci nasz± 
wolno¶ci±. Wolno¶æ jest cenniejsza ni¿ pieni±dze, wiêc odpowiedzialno¶æ, aby 
dysponowaæ ni± m±drze i&nbsp;oszczêdnie, jest jeszcze wiêksza ni¿ 
odpowiedzialno¶æ za wydawanie naszych pieniêdzy. Rz±dy nigdy nie mog± stawiaæ 
interesów wydawców na równi z&nbsp;wolno¶ci± ogó³u.
-
+</p>
 <h3>Nie &bdquo;równowaga&rdquo; a &bdquo;kompromis&rdquo;</h3>
 
 <p>
@@ -139,7 +139,7 @@
 
 <p>
 Zasada malej±cych przychodów odnosi siê do prawa autorskiego tak samo jak do 
innych zakupów. Pierwszymi wolno¶ciami, które powinni¶my przehandlowaæ s± te, 
których najmniej bêdzie nam brakowaæ, a&nbsp;które daj± najwiêkszy bodziec do 
publikacji. W&nbsp;miarê jak pozbywamy siê coraz bli¿szych nam wolno¶ci, 
zauwa¿amy ¿e ka¿da z&nbsp;transakcji jest wiêkszym po¶wiêceniem ni¿ ostatnia, 
a&nbsp;przynosi mniejsze korzy¶ci dla aktywno¶ci literackiej. D³ugo zanim ten 
przyrost wyniesie zero zobaczymy, ¿e nie jest wart swojej ceny. Tak wiêc 
zgodziliby¶my siê na uk³ad, którego rezultatem jest zwiêkszenie ilo¶ci 
publikacji, ale nie do najwy¿szego mo¿liwego stopnia.
-
+</p>
 <p>
 Przyjêcie za cel ilo¶ciowej maksymalizacji publikacji z&nbsp;góry odrzuca 
wszystkie m±drzejsze, korzystniejsze transakcje &mdash; dyktuje, ¿e ogó³ musi 
scedowaæ prawie ca³± swoj± wolno¶æ do korzystania z&nbsp;utworów, w&nbsp;zamian 
za tylko trochê wiêksz± liczbê publikacji.
 </p>
@@ -180,7 +180,7 @@
 
 <p>
 Aktualnym nurtem w legislacji dotycz±cej praw autorskich jest wrêczanie 
wydawcom szerszych uprawnieñ na d³u¿sze okresy czasu. Konceptualny fundament 
prawa autorskiego, wy³aniaj±cy siê z&nbsp;serii b³êdów, rzadko zezwala 
powiedzieæ nie. Legislatorzy plot± frazesy, jakoby ide± prawa autorskiego by³a 
s³u¿ba ogó³owi, kiedy tak naprawdê daj± wydawcom czegokolwiek ci sobie za¿ycz±.
-
+</p>
 <p>
 Na przyk³ad oto co powiedzia³ senator Hatch, kiedy przedstawia³ S. 483, akt 
prawny z&nbsp;1995 roku przed³u¿aj±cy o&nbsp;20 lat okres, na jaki przys³uguj± 
prawa autorskie:
 </p>
@@ -296,7 +296,7 @@
 
 <p>
 Ale przecie¿ nie musimy stosowaæ tego samego okresu do wszystkich rodzajów 
utworów. Zachowanie skrajnej jednolito¶ci polityki praw autorskich nie jest 
kluczowe dla interesu ogó³u, a&nbsp;prawo autorskie ju¿ stosuje wiele wyj±tków 
dla szczególnych zastosowañ i&nbsp;mediów. By³oby nierozs±dne p³aciæ za ka¿dy 
projekt autostrady stawkê konieczn± do zap³acenia za najtrudniejsze projekty 
w&nbsp;najdro¿szych regionach kraju. Równie nierozs±dne jest za wszelkie 
rodzaje sztuki &bdquo;p³aciæ' wolno¶ci± tê najwy¿sz± cenê, któr± uwa¿amy za 
konieczn± w&nbsp;przypadku jednego z&nbsp;rodzajów.
-
+</p>
 <p>
 Tak wiêc, byæ mo¿e powie¶ci, s³owniki, programy komputerowe, piosenki, 
symfonie i&nbsp;filmy powinny mieæ ró¿ne okresy dzia³ania praw autorskich, tak 
aby¶my mogli dla ka¿dego spo¶ród rodzajów ograniczyæ odpowiedni okres do 
takiego czasu, jaki jest konieczny, ¿eby wydawano wiele tego rodzaju utworów. 
Byæ mo¿e filmy trwaj±ce d³u¿ej ni¿ godzinê powinny mieæ dwudziestoletni okres 
ochronny, ze wzglêdu na koszty ich produkcji. Na moim polu, programowania 
komputerowego, trzy lata powinny wystarczyæ, poniewa¿ cykl ¿ycia produktu jest 
jeszcze krótszy.
 </p>
@@ -312,7 +312,6 @@
 <p>
 Takie zmiany mog³yby pozwoliæ na dostosowanie prawa autorskiego do ¿yczeñ 
ogó³u, jakim jest u¿ycie cyfrowych technologii do kopiowania. Wydawcy bez 
w±tpienia uznaj± te propozycje za &bdquo;niewywa¿one&rdquo;: mog± zagroziæ, ¿e 
zabior± swoje zabawki i&nbsp;pójd± do domu, ale wiemy, ¿e tego nie zrobi±, 
poniewa¿ ta zabawa wci±¿ pozostanie bardzo dochodowym zajêciem i&nbsp;bêdzie to 
jedyne takie zajêcie w&nbsp;okolicy.
 </p>
-<p>
 
 <p>
 Rozwa¿aj±c kwestie redukcji w&nbsp;prawie autorskim, musimy upewniæ siê, ¿e 
firmy medialne nie zast±pi± go w&nbsp;prosty sposób umowami licencyjnymi 
z&nbsp;koñcowym u¿ytkownikiem (EULA). Koniecznym by³by zakaz umownego 
wy³±czania uprawnieñ przyznawanych przez ustawê. Takie ograniczenia tego, co 
mo¿e narzucaæ masowy rynek za pomoc± umów nie podlegaj±cych negocjacji, s± 
standardow± czê¶ci± amerykañskiego systemu prawa.
@@ -347,7 +346,7 @@
 <p>
 <a href="#bodyfootnoteX" name="footnoteX">[*]</a>
 &bdquo;Licencje zafoliowane&rdquo;, <i>shrink-wrap licenses</i> &mdash; umowy 
zapakowane razem z produktem, przez co nie mo¿na siê z&nbsp;nimi zapoznaæ przed 
otwarciem pude³ka &mdash; przyp.t³um.
-
+</p>
 <hr />
 
 <p>
@@ -409,7 +408,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:18:48 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2018/01/01 10:43:58 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]