www-tr-them
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-them] Genel durum


From: Ali Servet Dönmez
Subject: [www-tr-them] Genel durum
Date: Fri, 29 Aug 2008 10:44:21 +0200

Pınar, ne durumdasın?

Ben vakit bulduğumda "www" (www.gnu.org'un asıl deposu) üzerinde
değişiklikler yapıyorum.

Bana neler yapıp yapamayacağını belirtmeni rica ediyorum, gerekiyorsa
sana www.gnu.org yeni sistemde (adına GNUN diyorlar) nasıl çalıştığını
anlatmalı ve bana yardımcı olmanı sağlamalıyım, çok yalnız
hissediyorum...

Sevecenlikler,
Ali

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]